(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5
(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  19:00
  Fin.(B)
  Дарья Реентович
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  17:00
  Fin.(В1)
  Дарья Реентович
  Tuesday
  17:00
  Fin.(A2)
  Дарья Реентович
  Wednesday
  17:00
  Fin.(В1)
  Дарья Реентович
  Thursday
  17:00
  Fin.(A2)
  Дарья Реентович
  Friday
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
19:00
Fin.(B)
Дарья Реентович
17:00
Fin.(В1)
Дарья Реентович
Tuesday
17:00
Fin.(A2)
Дарья Реентович
Wednesday
17:00
Fin.(В1)
Дарья Реентович
Thursday
17:00
Fin.(A2)
Дарья Реентович
Friday
Saturday