+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Internatsionalnaya 11a, office 27

Swedish centre Magazine

The 10th issue of the magazine Swedish Centre has come out!

 

READ HERE!